ارتودنسی یکی از سیاق های معمولی بخاطر مسترد داشتن زیبایی دندان ها است که همگی افراد می توانند از این روش برای داشتن دهان های ملیح و با قاعده استفاده نمایند.